آبشار مارگون شما را جذب میکند!

کافیست که 150 کیلومتر از شیراز دور شوید و به شهرستان ارکان(سپیدان) فارس سفر کنید و به این آبشار زیبا برخورد کنید.